Politikalar


 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Kalite Politikamız
Uygun ve doğru kalite yönetim sistemini PAMEL ailesinin tüm üyelerinin katılımıyla kurmak ve tüm üyelerin katılımıyla yürütmek, dünya ölçeğinde en yüksek verimlilik ve kalite kriterlerine ulaşmak ve çağdaş gelişmeler ışığında sistemi, verimlilik ve kaliteyi sürekli irdelemek ve sürekli geliştirmek, dolayısıyla; sürekli artan yüksek müşteri memnuniyetine ulaşmak.

Çevre Politikamız
Çevre Yönetim prensibini benimseyerek, Çevre ve Doğal kaynakları korumak için riskleri en aza indirecek teknolojiyi takip etmek ve kullanmak, Geri dönüşüm, yeniden değerlendirme, kirliliğin önlenmesi ve doğaya zararlı atıkların uygun bertarafını sağlamak.

İSG Politikamız
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, Çalışan katılımını üst seviyede tutarak Personelimizin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atacak tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri minimum seviyeye indirerek iş kazalarını önlemek için Sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek.

Enerji Politikamız
Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ödün vermeden sağlayan, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyan, üretim ve tüm süreçlerde enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih eden, enerji verimli ürün, ekipman ve hizmetler satın alan, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanan, doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği konusunda gerekli kaynakları sağlayarak çalışanlarını bilinçlendiren, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı, sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemini kurmak ve yürütmek.
PAMEL  bu politikanın tüm çalışanlarına iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder.

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Şirketimiz, insan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğu inancı ile çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanıldığı, dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlamayı ve iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı sağlamayı hedefler.


Ticari faaliyetlerini insan haklarına saygı temelinde, dürüst ve ahlaka uygun olarak ifa etmeyi ve faaliyet gösterdiği her yerde kanunlara ve düzenlemelere uygun hareket etmeyi taahhüt eder.
Aynı hassasiyetle, çalışanlarından aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket etmelerini ve tam uyum sağlamalarını bekler.
-Dürüst ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimser, faaliyetlerini kurumsal yönetim ilkeleri ve etik kurallara çerçevesinde yürütür.
-İnsan haklarına saygılıdır.
-Çalışanların yetkinlikleri ve performansları doğrultusunda şirket içinde kariyer imkanları sunar.
-İşe alma, ücretlendirme, performans ve iş aktı süreçlerinde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu açısından ayrımcılık yapmamaya, ayrımcılık oluşmasını engelleyici mekanizmaları süreçlere entegre eder.
-Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirir.
-İnsan kaynakları politikalarını sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefler.
-Çalışanlarının insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğu bilinci ile güvenliğini sağlar ve korur.
-Çalışanların mesleki olduğu kadar kişisel gelişimlerine yönelik eşitlik esasına dayalı ve herhangi bir ayırım gözetmeksizin eğitim imkânları sağlar.
-Çalışanlardan şirkete ve paydaşlara ait bilgi ve varlıkların bütünlüğünün korunmasını bekler.
-Kanun ve düzenlemelere göre içeriği ve kayıt yöntemi belirlenmiş bilgiler, belirlenmiş usullere aykırı, eksik, hatalı veya benzer bir izlenime yol açabilecek tarzda kayıt altına alınamaz, bu yönde talimat verilemez.
- Çalışanlar kanunen korunması gereken kişisel bilgiler ile şirkete ait ya da şirket kullanımında olan fikri mülkiyet hakları, diğer varlık ve hakları koruyacak, izin verilenler dışındakilere aktarmayacak, kişisel olarak kullanmayacak veya kullandırmayacaklardır.
-Çalışanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerde belirlenmiş içeriden öğrenenlerin ticareti faaliyetinde bulunmak veya üçüncü şahıslara menfaat temin etmek amacıyla henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kullanamaz veya usulüne aykırı olarak açıklayamaz.
- Çalışanlar çıkar çatışmasına neden olacak hiçbir iş veya faaliyet içinde olamaz. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde derhal üst yöneticiye açıklanmalıdır.
-Çalışanlar daima kanunlara ve insan hakları konusundaki kanun ve kapsamında bulunulan uluslararası düzenlemelere, etik ilkelere uymak zorundadırlar. Kanun, etik ilkeler, temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek ve kurallara uygun hareket etmek konularında azami özeni göstermekle yükümlüdür. Uyumsuzluk halinde disiplin cezası ve iş akdinin feshine giden yaptırımlar uygulanabilir.
-Çalışanların Politika’nın ihlal edildiğini öğrendikleri veya şüphelendikleri durumda bunu üst amirine ya da Denetim Komitesine bildirmesi gerekir.
-Çalışanların yaptığı bildirimin üçüncü şahıslara ifşa edilmesi yasaktır.
-Etik kurallara aykırı davranışta bulunmayı kabul etmeyen ve iyi niyetle uyumsuzlukları bildirimde bulunan çalışana misilleme yapılmaz veya bu çalışanın herhangi bir şekilde zarar görmesine izin verilmez.
-Tedarikçilerin ırk, din, cinsiyet, milliyet, yaş, sosyal statü, fiziksel yapı, işe alma, ücretlendirme, eğitim imkanı, terfi ve emeklilik uygulamaları, siyasi görüş veya medeni duruma göre hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamasını, çalışanlarına eşit fırsatlar yaratmasını, ayrımcılık ve taciz ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun hareket etmesi beklenir.
-Politika’nın tüm çalışanlara bildirilmesi, eğitimlerin verilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermeleri ve uyumun sağlanması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları arasında olduğunu bildirmekle beraber, Politika’nın uygulanması ve takibi konusunda Kurumsal Yönetim ve Denetim Komiteleleri yetkilendirilmiştir.

Kurumsal Yönetim ve Denetim Komitesi iş yapma biçimi, ilgili düzenlemeler, risk algısındaki gelişme ve değişikler çerçevesinde Politikayı birlikte gözden geçirerek, yapılması gerekli olan değişiklikleri gerektiğinde veya en az yılda bir kez Yönetim Kurulunun onayına birlikte sunarlar.
İş ve staj imkanları için aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.

info@pamel.com.tr